Tourism Management Program for Executives TME หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

UploadImage

หลักการและเหตุผล

   ในปี ๒๕๖๒ ททท.  ได้วางแผนการตลาดให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  โดยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวรองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังอีกทั้ง ส่งเสริมการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้คนไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวของประเทศ และสามารถนำไปสู่การเพิ่มรายได้ พร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนปลูกจิตสำนึกและเกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ( Preferred Destination)อย่างยั่งยืน  

      ททท. จึงกำหนดจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (TourismlManagementlProgramlfor Executives: TME) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงเทรนด์ใหม่ๆของตลาดและตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อบรมในเชิงธุรกิจสามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย และได้ส่วนแบ่งตลาดในระยะยาวและก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์

 

๑) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปประยุกต์ในธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพิ่มความเข้าใจกลไกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

๓) เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ

กิจกรรมการอบรม
 

เรียนทุกวันพุธ  สัปดาห์ละ ๑ วัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีเปิดและกิจกรรมสัมพันธ์วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่มอบรม ๑๓ มีนาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย

๑. เป็นการบรรยายจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญและกิจกรรมเครือข่าย เพื่อสังเคราะห์ความเห็นและจัดทำข้อสรุปเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว

๒. การนำเสนอผลงานด้านวิชาการจากประเด็นที่กำหนดและจากการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ทีมวิชาการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำเสนอประเด็นสำหรับการวิพากษ์ด้านการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเพื่อเป็นการระดมความคิดและจัดทำบทสรุปการวิเคราะห์

๓. การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแบบไม่พักค้างแรม

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างจังหวัดแบบพักค้างแรม ๒ ครั้ง

      ครั้งที่ ๑ ณ  จังหวัดน่าน ( ๓ วัน ๒ คืน ) พฤษภาคม ๒๕๖๒

     ครั้งที่ ๒ ณ  จังหวัดชลบุรี ( ๒ วัน ๑ คืน ) มิถุนายน  ๒๕๖๒

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ ๑ ครั้ง

      ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(๔ วัน ๓ คืน ) กรกฎาคม ๒๕๖๒

          หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม
 

ท่านละ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าใช้จ่ายการอบรม ณ ส่วนกลางและการทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัครอบรม

 

ภาครัฐ

 

       หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรมหาชน จะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หากเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองนายกเทศมนตรี อบจ. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

ภาคเอกชน


       ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคม สมาคมสมาพันธ์ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ปรึกษาของบริษัท สื่อมวลชน

 


** ปิดรับสมัครแล้ว **