หน้าแรก/บทความ/เจาะลึก “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจผ่านโมเดล BCG” /

เจาะลึก “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจผ่านโมเดล BCG”

11 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์บทความนี้

ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิด “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจ BCG” ในบทความของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

เครดิตภาพ : <a href="http://anantara.com">anantara.com</a>,&nbsp;<a href="http://devasom.com">devasom.com</a>
เครดิตภาพ : anantara.comdevasom.com

โดย ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ความคิดเห็นว่าหลังโควิด-19 ประเทศไทยพร้อมเปิดเมือง เปิดประเทศสู่ความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG [เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)] โดยเน้น

  • การเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน ด้วยภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
  • เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม
  • กระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลา ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันการท่องเที่ยวตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เครดิตภาพ : Alex Knight from <a href="http://pexel.com">pexel.com</a>, Facebook <a href="https://www.facebook.com/TravelBubbleThailand">Travel Bubble Thailand</a>
เครดิตภาพ : Alex Knight from pexel.com, Facebook Travel Bubble Thailand

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปรียบเสมือนหนึ่งกิจกรรมที่แยกออกจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ยาก เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนมากขึ้น จึงต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว อาทิ

  • การนำ Immersive Technology ได้แก่ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) มาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเดินทาง ทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการเดินทาง เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ลดช่องว่างทางการสื่อสาร
  • การพัฒนาระบบเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น Digital Health Passport
  • นำเทคโนโลยีไร้สายมาใช้เพิ่มความตรงต่อเวลาของการขนส่ง และความปลอดภัยที่สนามบิน สถานีโดยสาร สามารถมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
เครดิตภาพ :&nbsp;<a href="http://rakxawellness.com">rakxawellness.com</a>,&nbsp;<a href="http://lagunaphukettri.com">lagunaphukettri.com</a>, <a href="http://scubadiving.com">scubadiving.com</a>,&nbsp;<a href="http://thailandinsider.com">thailandinsider.com</a>
เครดิตภาพ : rakxawellness.comlagunaphukettri.com, scubadiving.comthailandinsider.com

เพื่อปรับภาพลักษณ์และยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวไทย กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังใช้จ่ายสูง และกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ จะมุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพสูง ได้แก่


1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การนวดสมุนไพร การฝึกโยคะ การบริการสุคนธบำบัดหรือการบริการวารีบำบัด การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ ทันตกรรม การผ่าตัดเสริมความงาม และการผ่าตัดแปลงเพศ


2) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวหรือมหกรรมกีฬา เช่น การเข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา เช่น การปีนหน้าผา การวิ่งมาราธอน การแข่งขันไตรกีฬา


3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม นำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่


4) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้ ชื่นชม และเข้าใจผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ


5) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อความสบายใจหรือยกระดับจิตใจ นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะบูชาสิ่งเคารพในสถานที่อันศรัทธา ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น เทศกาลกินเจ งานบุญบั้งไฟพญานาค งานแห่เทียนพรรษา


6) การท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ในแง่มุมที่ต่างกันไป ต่อยอดความเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น


โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปแหล่งที่มาของข้อมูล: 

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจ BCG”,  https://thaipublica.org/2021/02/suvit-maesincee20/

แชร์บทความนี้บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

จับตามอง “โซล” เมืองแรกที่เข้าสู่ “Metaverse”
จับตามอง “โซล” เมืองแรกที่เข้าสู่ “Metaverse”
Hybrid Working รูปแบบการทำงานหลังวิกฤติ
Hybrid Working รูปแบบการทำงานหลังวิกฤติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงจุดเริ่มต้น มาเปิดใจรับ Regenerative Travel กันเถอะ!
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงจุดเริ่มต้น มาเปิดใจรับ Regenerative Travel กันเถอะ!

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย