หน้าแรก/บทความ/เจาะลึก “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจผ่านโมเดล BCG” /

เจาะลึก “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจผ่านโมเดล BCG”

11 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์บทความนี้

ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิด “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจ BCG” ในบทความของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

เครดิตภาพ : <a href="http://anantara.com">anantara.com</a>,&nbsp;<a href="http://devasom.com">devasom.com</a>
เครดิตภาพ : anantara.comdevasom.com

โดย ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ความคิดเห็นว่าหลังโควิด-19 ประเทศไทยพร้อมเปิดเมือง เปิดประเทศสู่ความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG [เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)] โดยเน้น

  • การเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน ด้วยภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
  • เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม
  • กระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลา ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันการท่องเที่ยวตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เครดิตภาพ : Alex Knight from <a href="http://pexel.com">pexel.com</a>, Facebook <a href="https://www.facebook.com/TravelBubbleThailand">Travel Bubble Thailand</a>
เครดิตภาพ : Alex Knight from pexel.com, Facebook Travel Bubble Thailand

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปรียบเสมือนหนึ่งกิจกรรมที่แยกออกจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ยาก เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนมากขึ้น จึงต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว อาทิ

  • การนำ Immersive Technology ได้แก่ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) มาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเดินทาง ทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการเดินทาง เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ลดช่องว่างทางการสื่อสาร
  • การพัฒนาระบบเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น Digital Health Passport
  • นำเทคโนโลยีไร้สายมาใช้เพิ่มความตรงต่อเวลาของการขนส่ง และความปลอดภัยที่สนามบิน สถานีโดยสาร สามารถมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
เครดิตภาพ :&nbsp;<a href="http://rakxawellness.com">rakxawellness.com</a>,&nbsp;<a href="http://lagunaphukettri.com">lagunaphukettri.com</a>, <a href="http://scubadiving.com">scubadiving.com</a>,&nbsp;<a href="http://thailandinsider.com">thailandinsider.com</a>
เครดิตภาพ : rakxawellness.comlagunaphukettri.com, scubadiving.comthailandinsider.com

เพื่อปรับภาพลักษณ์และยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวไทย กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังใช้จ่ายสูง และกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ จะมุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพสูง ได้แก่


1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การนวดสมุนไพร การฝึกโยคะ การบริการสุคนธบำบัดหรือการบริการวารีบำบัด การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ ทันตกรรม การผ่าตัดเสริมความงาม และการผ่าตัดแปลงเพศ


2) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวหรือมหกรรมกีฬา เช่น การเข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา เช่น การปีนหน้าผา การวิ่งมาราธอน การแข่งขันไตรกีฬา


3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม นำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่


4) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้ ชื่นชม และเข้าใจผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ


5) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อความสบายใจหรือยกระดับจิตใจ นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะบูชาสิ่งเคารพในสถานที่อันศรัทธา ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น เทศกาลกินเจ งานบุญบั้งไฟพญานาค งานแห่เทียนพรรษา


6) การท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ในแง่มุมที่ต่างกันไป ต่อยอดความเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น


โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปแหล่งที่มาของข้อมูล: 

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจ BCG”,  https://thaipublica.org/2021/02/suvit-maesincee20/

แชร์บทความนี้บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ส่อง 3 โมเดล สถานที่ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “ยั่งยืนอย่างยอดเยี่ยม”
ส่อง 3 โมเดล สถานที่ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “ยั่งยืนอย่างยอดเยี่ยม”
Responsible Tourism เทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ ใส่ใจ ไม่ไร้ความรับผิดชอบ
Responsible Tourism เทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ ใส่ใจ ไม่ไร้ความรับผิดชอบ
เปิดวาร์ป 4 จังหวัดท่องเที่ยว จุดหมายที่นักเดินทางอยากไปที่สุดในสิ้นปี 2021
เปิดวาร์ป 4 จังหวัดท่องเที่ยว จุดหมายที่นักเดินทางอยากไปที่สุดในสิ้นปี 2021

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย