ความเป็นมา

        ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำแผนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ททท. เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Modern Marketing) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” เพื่อนำองค์กรไปสู่การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Adaptive Advantage) ให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายนอกประเทศ ภายในประเทศและภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ ททท. ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ ททท. เป็นไปตามแผนรัฐวิสาหกิจตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) โดยเป้าประสงค์ที่ 1 คือการเป็นสถาบันความเป็นเลิศด้านการตลาดท่องเที่ยว (Excellence Center) โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานรากในการนำไปต่อยอดแข่งขันในเวทีท่องเที่ยวที่จะเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป

     การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  เป็นกระบวนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวที่ ททท. ได้บ่มเพาะมากว่า 5 ทศวรรษ โดยนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการสร้างเครือข่าย (Networking) ร่วมกับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวมืออาชีพในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ งานวิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และการพัฒนาต่อยอดความคิดสู่ความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมด้านตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่

         การจัดตั้ง TAT Academy ถือเป็นแนวทางสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิชาการชั้นนำด้านการจัดการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2564

 

พันธกิจ

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้ผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม เพื่อให้สามารถยกระดับพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

2. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ การศึกษา การวิจัย ตลาดการท่องเที่ยว และการทำ Market Intelligence เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาบุคลากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมาย

1. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวของไทย 

2. สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรระดับบริหารในอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถบูรณาการกับนโยบายของรัฐบาลได้

3. ให้เป็นโรงเรียนของ ททท. เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ททท. ให้มีความสามารถตาม Core Competency และมีความรู้ มีกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

 

ตำแหน่งทางการตลาด

 

Position: “Tourism Industry Influencers’ Shaper”

 

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคและชุมชน

- ผู้บริหารระดับกลาง - สูงในธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

- ผู้บริหารระดับกลาง - สูงในภาครัฐ

- พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)
       
          เป็นการวางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวโดยภาพรวม ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการจัดอบรม การจัดเก็บรายได้ และการประชาสัมพันธ์และการตลาด ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

- แผนงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว 

- แผนงานวางแผนจัดระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว 

- แผนงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM & CSR) 

- แผนงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม
        
        โดยพัฒนาหลักสูตรใน 2 ประเภท คือ หลักสูตรที่มีความเป็นสากลด้านตลาดการท่องเที่ยวสำหรับบุคคลภายนอก และหลักสูตรประจำสำหรับพนักงาน ททท. หลักสูตรด้านการตลาดสำหรับผู้บริหารระดับกลาง - สูง (Learning from Excellence Programme) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจแนวทางในการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Green and Sustainable Tourism) ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรประจำสำหรับพนักงาน ททท. 

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับบุคคลภายนอก
 

3. ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางวิชาการ การศึกษาวิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และ Market Intelligence

        
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการตลาด รวบรวมงานวิชาการ งานวิจัยทั้ง Academic และ Clinical Research และเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับโลกสู่ระดับประเทศ และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดทำ TAT Review การจัดสัมมนาประจำปี สนับสนุนให้เกิดการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการ เป็นต้น ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

- แผนงานจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ 

- แผนงานปรับปรุงห้องสมุด 

- แผนงานเผยแพร่องค์ความรู้ และบทความวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยว

         เน้นการสร้างเครือข่ายวิชาการการท่องเที่ยวทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคในประเทศ ให้การสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนวิชาการด้านการตลาดและการจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านตลาดการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่าย ประกอบด้วย 1 แผนงาน ได้แก่

- แผนงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายความรู้วิชาการ
 

UploadImage