โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 17:20 น.
 621
 
โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย - Amazing Thailand Safety & Health  Administration หรือ SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคที่ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
SHA เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งเกิดจากมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจประเมิน SHA ตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 ประเภทกิจการ ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ททท. จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื่อให้กระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป


UploadImage
 

เรื่องมาใหม่