โอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย”

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 07:29 น.
 236

"เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
 

UploadImage


มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 ราย จาก 23 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับผู้อำนวยการ อาจารย์ ครูและนักเรียนของแต่ละโรงเรียนและสามารถนำความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร   “การท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย
 

UploadImage


ให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด และประสบการณ์การเรียนการสอนของแต่ละภูมิภาค เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล   สู่การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี ตลอดจนเกิดการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่อไป"
 

UploadImage


เรื่องมาใหม่