การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ททท. เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Modern Marketing) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” เพื่อนำองค์กรไปสู่การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Adaptive Advantage) ให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายนอกประเทศ ภายในประเทศและภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ ททท. ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ ททท. เป็นไปตามแผนรัฐวิสาหกิจตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) โดยเป้าประสงค์ที่ 1 คือการเป็นสถาบันความเป็นเลิศด้านการตลาดท่องเที่ยว (Excellence Center) โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานรากในการนำไปต่อยอดแข่งขันในเวทีท่องเที่ยวที่จะเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป

          การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  เป็นกระบวนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวที่ ททท. ได้บ่มเพาะมากว่า 5 ทศวรรษ โดยนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการสร้างเครือข่าย (Networking) ร่วมกับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวมืออาชีพในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ งานวิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และการพัฒนาต่อยอดความคิดสู่ความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมด้านตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่

          การจัดตั้ง TAT Academy ถือเป็นแนวทางสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ