Tourism Management Program for Executives TME หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่น 2

วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 20:56 น.
 5640

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่น 2

Tourism Management Program for Executives TME #2

 

กิจกรรมการอบรม

เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน เวลา 14.00-18.00 น.

เริ่ม   7 มีนาคม – 8 สิงหาคม 2561

โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1. เป็นการบรรยายจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญและกิจกรรมเครือข่ายตามที่กำหนดเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสังเคราะห์ความเห็นและจัดทำข้อสรุปเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว

2. การนำเสนอผลงานด้านวิชาการ จากประเด็นที่กำหนดและจากการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ทีมวิชาการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำเสนอประเด็นสำหรับการวิพากษ์ด้านการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเพื่อเป็นการระดมความคิดและจัดทำบทสรุปการวิเคราะห์

3. การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลแบบไม่พักค้างแรม

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างจังหวัดแบบพักค้างแรม ๒ ครั้ง

        ครั้งที่ 1 ณ  จังหวัดบุรีรัมย์     วันที่ 23-25 มีนาคม  2561

        ครั้งที่ 2 ณ  จังหวัดชลบุรี      วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ ๑ ครั้ง

       ประเทศญี่ปุ่น                     วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

1. มีเวลาเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 75 % ของระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร

2. เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

3. ผลการประเมินรายงานที่มอบหมายไม่ต่ำกว่า 60%

ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม

   ท่านละ 199,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าใช้จ่ายการอบรม ณ ส่วนกลางและการทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3 ครั้ง)

 

UploadImage

ลงทะเบียน >> CLICK
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

    ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๗๕ – ๔๔๗๙ โทรสาร ๐๒ ๒๕๐ ๕๖๙๔  www.tatacademy.com Email ; sec.tatacademy@gmail.com

 

 


เรื่องมาใหม่