กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME)

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 18:23 น.
 991

เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) นำโดยนายจรัญ อ้นมี ที่ปรึกษา ระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Tourism Think Tank Reality ครั้งที่ 2 โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาโอกาสการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเชียงราย

คณะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรในพื้นที่ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดเชียงรายหลายแห่ง ได้แก่ โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท / ล่องเรือแม่น้ำโขงผ่านพรมแดนประเทศไทย ลาว และเมียนมา / สิงห์ปาร์ค / ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน / วัดร่องขุ่น / วัดร่องเสือเต้น ฯลฯ
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage


เรื่องมาใหม่