การสร้างอัตลักษณ์จังหวัด

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.
 587
           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” ณ จังหวัดสตูล ในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นการระดมสมองจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ทั้งผู้แทนภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กร ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น อัตลักษณ์ของจังหวัด เป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะอัตลักษณ์คือเสน่ห์ของพื้นที่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ผ่านการสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนอาหารท้องถิ่นที่มีการดำเนินมาอย่างยาวนาน เกิดการสานต่อจากรุ่นต่อรุ่น มาเป็นความเชื่อ แนวคิด ภูมิปัญญา เฉพาะตนที่สืบต่อกันมา  ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์แปลกใหม่เกิดความประทับใจ ในความเป็นสตูลซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งชาวสตูลมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองที่จะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และมาสัมผัส
 UploadImage

การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ททท. ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการดังนี้
UploadImage

UploadImage
             ผลจากการค้นหาอัตลักษณ์นี้ ททท. จะได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดสตูลและส่วนงานใน ททท.ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชาสัมพันธ์ และนำไปสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลต่อไป

เรื่องมาใหม่