การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 16:43 น.
 757
            “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” หรือ “Responsible Tourism” ได้รับการนิยามจากปฏิญญา Cape Town 2002 (พ.ศ. 2545) ในการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งคำจำกัดความดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ “การใช้การท่องเที่ยวทำให้สถานที่ต่าง ๆ ดีขึ้น ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่มาเยือน” (making better places for people to live in and better places for people to visit) ดังนั้นผู้ประกอบการ โรงแรม ภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น 

UploadImage

                การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ผู้คน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการระบุประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น การจัดการกับสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของการใช้การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างโปร่งใส

UploadImage

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีรูปแบบของการเดินทางและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีลักษณะดังนี้
◉ มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
◉ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่คนในท้องถิ่น และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ปรับปรุงสภาพการทำงานและการเข้าถึงอุตสาหกรรม
◉ มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตและโอกาสในชีวิตของคนในท้องถิ่น
◉ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
◉ มอบประสบการณ์ที่สนุกสนานมากขึ้นแก่นักท่องเที่ยว ผ่านการเชื่อมโยงที่เต็มไปด้วยความหมายกับคนในท้องถิ่น รวมทั้งเกิดความเข้าใจในประเด็นทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นมากขึ้น
◉ ให้โอกาสในการเข้าถึงสำหรับผู้พิการทางร่างกาย
◉ มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจในท้องถิ่น

           นักท่องเที่ยวอาจแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบไม่มากก็น้อย ซึ่งความรับผิดชอบในสถานที่
แต่ละแห่งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
          “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” นั้นไม่เหมือนกับ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ “เป้าหมาย” ที่จะสามารถบรรลุผลได้โดยการกระทำที่รับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นเท่านั้น ในขณะที่การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนั้นคือการกระทำเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่
  
* แปลและเรียบเรียงจาก
1. https://sustainabletourism.net/sustainable-tourism/definitions/
2. https://responsibletourismpartnership.org/what-is-responsible-tourism/
3. https://haroldgoodwin.info/responsible-tourism/

เรื่องมาใหม่