ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) Tourism Management Program for Executives (TME)

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 11:12 น.
 509

UploadImage


                 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) Tourism Management Program for Executives (TME) รุ่นที่ 3 ณ ซี อาเซียน (C Asean) ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
                หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 นี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism : One Planet Travel with Care ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและโลกในอนาคต การลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดน่าน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สามพราน ริเวอร์ไซด์, ทรู ดิจิทัล พาร์ค, ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวของแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้ง ผู้อบรมยังได้มีโอกาสนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจากเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาตลอดทั้งหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกิน (Overtouirsm) ในจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวยอดนิยม โดยแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของผู้อบรมจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ททท. ต่อไปด้วย


เรื่องมาใหม่