​สามพราน Green Heart Effect

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 17:45 น.
 273
บรรยายโดย : คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์
 
UploadImage

                สามพรานโมเดล เกิดจากแนวคิดการรักษาสุขภาพ และการทดลองปลูกผักออร์แกนิกในสวนสามพรานเพื่อบริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่เพียงพอ เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วจึงมีการเชิญชวนเกษตรกรให้ปลูกผักออร์แกนิกส่งสวนสามพราน แทนการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่า และถือว่าเกษตรกรเป็นพาร์ทเนอร์ผ่านข้อกำหนดในการไม่ใช้สารเคมี
 
                ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรทั้งหมด 15 กลุ่ม จำนวน 170 กว่าราย ในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

                ในส่วนของผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สามารถเข้าไปตัดตอนห่วงโซ่ Food System ให้สั้นลง โดยติดต่อกับเกษตรกรโดยตรง ธุรกิจมีต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นจุดขายและช่วยให้ลูกค้าประทับใจ ส่วนเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

                 สวนสามพรานคำนึงถึงแนวคิด Zero Waste โดยการ Recycle ขยะอาหารทั้งหมดจากร้านอาหารและโรงแรมเป็นปุ๋ยหมัก เลี้ยงเป็ด ไก่ และไส้เดือน โดยมีการบันทึกจำนวนขยะทุกวัน ลดขยะอาหารจากวันละ 190 กิโลกรัม เหลือเพียงวันละ 140 กิโลกรัม หรือลดลง 18 ตันต่อปี หากประเมินมูลค่า 70 บาท/กิโลกรัม จะลดค่าใช้จ่ายถึงปีละ 1,260,000 บาท นอกจากนี้ น้ำมันที่เหลือจากการทำอาหารประมาณ 200 ลิตร/เดือน ก็สามารถนำไป Recycle เป็น Bio-diesel ส่วนการทำปุ๋ยหมัก ลดจำนวนการซื้อปุ๋ยลงกว่า 28 ตัน อาจเป็นเงินไม่มาก แต่ได้ช่วยลด Carbon Footprint และลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี 

                ตลาดสุขใจ เป็นตลาดนัดอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์มาแล้วกว่า 8 ปี เป็นพื้นที่ภายในสวนสามพรานที่เปิดให้เกษตรกรมาขายสินค้าทางการเกษตร มีลูกค้าประมาณ 100,000 คน/ปี ครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าประจำ สร้างรายได้ประมาณ 35 ล้านบาทในปี 2561 จากผู้ขายจำนวน 69 ร้านเท่านั้น ทั้งนี้ ร้านค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบและมีข้อตกลงร่วมกัน 

               สามพรานโมเดล เป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม มีความพยายามในการเชื่อมโยงและเกื้อกูลเกษตรกร ธุรกิจ และผู้บริโภค โดยใช้ระบบรับรองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเกษตรกร และช่วยยกระดับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์

ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
             ❖ ด้านเศรษฐกิจ ตลาดสุขใจ และโครงการข้าว เกิดรายได้แก่เกษตรกรโดยตรงประมาณ 70-80 ล้านบาท/ปี 
             ❖ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
             ❖ ด้านสังคม เกิดสังคมใหม่ระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภค ที่เชื่อมโยงกันโดยตรง เกิดความยั่งยืน และตอบโจทย์ Sustainable Development Goals เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    ในข้อ 17 Partnerships for the Goals 

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของการบรรยายหัวข้อเรียนในสวน : เข้าสวน พรวนดิน กินธรรมชาติ ในหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (TME3) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่องมาใหม่