TME3 เยือน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2019

วันที่ 04 ก.ย. 2562 เวลา 17:27 น.
 331
UploadImage

               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME) เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2019 ณ Ocean Marina Yacht Club พัทยา โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ ผู้อบรมได้มีโอกาสรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน TTM2019 จาก นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้มีโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอื่นๆ นำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

เรื่องมาใหม่