เรียนในสวน : เข้าสวน พรวนดิน กินธรรมชาติ

วันที่ 03 ก.ย. 2562 เวลา 13:11 น.
 308
UploadImage

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้อบรมได้รับการต้อนรับจาก นายอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพรานริเวอร์ไซด์ โดยผู้อบรมได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและภาคี การแก้ปัญหาระบบอาหารไม่สมดุล ซึ่งเป็นมูลเหตุถึงปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เรียนรู้การจัดการ “สามพราน โมเดล” การเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคผ่านห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม สามารถประยุกต์แนวความคิดของสามพรานโมเดล กับการประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวไทย

เรื่องมาใหม่