การท่องเที่ยวไทยในอนาคต

วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 16:39 น.
 193
บรรยายโดย : คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UploadImage

          การท่องเที่ยวไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต เช่น อีก 5 ปีข้างหน้า รถไฟรางคู่จะดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดการกระจายการเดินทาง เช่น กรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มจากท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านการเดินทางโดยรถไฟมาก่อน โดยการรถไฟญี่ปุ่นจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางการเดินทาง อีกทั้งเป็นผู้กำหนด Supply Chain ทั้งหมดที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟ เช่น วางแผนการสร้างโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ไปพร้อมกับการสร้างเส้นทางรถไฟ ต่างจากประเทศไทยที่สร้างเส้นทางรถไฟก่อน แล้วจึงจะสร้าง Supply Chain ต่าง ๆ ตามมา และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยรถบัสและรถตู้ 

           การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลัก จึงเกิดการพัฒนาเมืองรอง โดยมีความท้าทายที่ในเมืองรองเองก็มีการแบ่งเป็นลำดับขั้นการพัฒนา 1-4 แต่บางเมืองยังไม่สามารถพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นระดับ 4 ได้ 

           การแบ่งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ออกเป็น 9 คลัสเตอร์ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คลัสเตอร์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น แม่ฮ่องสอน ไม่ได้อยู่ในคลัสเตอร์ใด ๆ แม้แต่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติให้มีความครอบคลุมขึ้น โดยปรับเปลี่ยนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ 18 คลัสเตอร์ตามเขตบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และจัดตั้งคลัสเตอร์ตามประเด็นการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น คลัสเตอร์จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลเดียวกัน คลัสเตอร์จังหวัดที่มีสนามบิน หรือคลัสเตอร์ตามเส้นทางรถไฟ เป็นต้น 

           ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญและกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงมีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อนำไปรวมในกองทุนซื้อประกันภัยแบบเหมาให้สามารถคุ้มครองนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Tourism Thailand : What’s the Future ? ในหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (TME3) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่องมาใหม่