Tourism Fast Forward to 2030

วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 16:34 น.
 191

บรรยายโดย : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 

UploadImage
 

ความท้าทายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          แนวโน้มทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตมีความเปลี่ยนแปลง เกิดจากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการอยู่อาศัย (New Culture of Living) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (New Culture of Learning) และวัฒนธรรมการทำงาน (New Culture of Working) ซึ่งจะทำให้เกิด Business Landscape ใหม่ รวมไปถึง Business Model ใหม่ เช่น Sharing Economy หรือ Experience Economy เป็นต้น และเกิด Investment Model ใหม่ เช่น Blockchain และ Cryptocurrency เป็นต้น 

          นอกจากนี้ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลง ตามพฤติกรรมของ Generation ของคนในยุคใหม่ เช่น Gen Alpha ที่เป็นเด็กฉลาดมาก (Super Kids) เติบโตมากับเทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตของ Millennial ซึ่งมักเกิดมาในกลุ่มชนชั้นกลาง มีกำลังซื้อสูง มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต หรือแม้แต่การเติบโตขึ้นของกลุ่ม Active Senior ที่จะมองหากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุแบบเดิม ๆ 
 
Mega Trends ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 
         - ความชื่นชอบสินค้าที่มีความใส่ใจโลก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
         - การจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ 
         - ตลาดที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจย้ายมาที่เอเชียและแอฟริกา 
         - ต้องการความ Premium เจาะกลุ่ม Niche Market เพิ่มขึ้น 
         - ใส่ใจในจริยธรรมมากขึ้น
         - เน้นกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น 

ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไปไม่เหมือนเดิม
          จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นข้างต้น ทำให้ ททท. ต้องปรับรูปแบบองค์กรเพื่อรองรับอนาคต โดยต้องเป็น Department of Future นำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจวางแผนการตลาดทำการตลาดในรูปแบบใหม่ เป็นทั้ง Digital Marketing Organization และ Destination Management Organization อีกทั้งต้องดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน (PPP: Public-Private Partnership) อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตต้องคำนึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และหลักการ/นโยบายของประเทศ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

แผนท่องเที่ยวไทย ปี 2030 (พ.ศ. 2573)
          ในปี พ.ศ. 2573 ถือเป็นครึ่งทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะสำเร็จไปตามแผน โดยจะมีจังหวัดหลักทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 จังหวัด และเกิดปริมาณการท่องเที่ยวจำนวนมาก มีการคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวในปีดังกล่าวถึงประมาณ 6.5-7 ล้านล้านบาท มีสัดส่วน 30% ต่อ GDP

            ความเสี่ยงต่อการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การก่อการร้าย ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้น ต้องมีการทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมอย่างรอบด้าน

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของการบรรยายหัวข้อ TAT High Level Panel : Tourism Fast Forward to 2030 ในหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (TME3) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่องมาใหม่