น่าน Responsible Tourism in Action

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 12:09 น.
 247
UploadImage


            เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดน่าน โดยมี นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้อบรมได้รับการต้อนรับจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อีกทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาจังหวัดน่านด้วย ตลอดทั้งทริปผู้อบรมได้มีโอกาสศึกษาจุดเด่นทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจัยและผลกระทบต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นในทุก ๆ มิติ และเรียนรู้วิธีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น ๆ ของจังหวัด เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วัดศรีมงคล พิพิธภัณฑ์เทศบาลตำบลเวียงสา ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ และที่อื่น ๆ อีกมากมาย


เรื่องมาใหม่