Temple House Lamphun

วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 14:12 น.
 450

บรรยายโดย     :  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

UploadImage

    การพัฒนาพื้นที่โดยยึดแนวคิดเรื่อง Sustainable Tourism and Eco Design สามารถนำเสนอผ่านการดำเนินการจริงภายใต้โครงการ Temple House Lamphun จากตึกเก่าสู่คาเฟ่และแกลเลอรี่ที่ตั้งใจชุบชีวิตเมืองลำพูนด้วยเสน่ห์ท้องถิ่น 


  1. จุดเริ่มต้น คือ การหาจุดแข็งและจุดอ่อนของลำพูน ถึงแม้จังหวัดลำพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ จะพบว่า ลำพูนเป็นจังหวัดที่น่าสนใจและมีจุดแข็งที่สำคัญ อาทิ

 • พระธาตุหริภุญไชย สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจคนไทยและคนลำพูนที่มีอายุเกือบ 1,400 ปี
 • ลำพูนเป็นเมืองสงบ ไม่พลุกพล่าน มีงานเทศกาลประเพณีเป็นประจำ
 • มีผ้ายกดอกลำพูน เซรามิคชวนหลง และศิลปินพำนักอยู่จำนวนมาก
 • มีกาแฟดี อาหารเหนือแท้ๆ และที่สำคัญเป็นแหล่งสินค้าเกษตรและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

เมื่อพิจารณาจุดอ่อนของลำพูน พบว่า

 • ลำพูนเป็นเพียงจุดแวะพัก และเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว
 • ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สะดวก ธุรกิจบริการคุณภาพต่ำ ขาดบรรยากาศที่ร่มรื่น ไม่มีร่มไม้ และฝุ่นมาก อีกทั้งยังมีการปรุงแต่งทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • คนรุ่นใหม่ย้ายถิ่น ในขณะที่คนลำพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • มีกาแฟดี อาหารเหนือแท้ๆ และที่สำคัญเป็นแหล่งสินค้าเกษตรและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย


2.แนวคิด ทิศทางการพัฒนาเมืองลำพูนสู่ความเป็น Global Destination แนวคิดการพัฒนาเมืองลำพูน   นำเสนอให้เป็น “เมืองเย็นอก เย็นใจ” รักษา “ความเนิบช้า” และดึงดูดคนคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยว โดย
 

 • รักษาศิลปวัฒนธรรมของลำพูน ทำให้คน”เย็นใจ” โดยปรับภูมิทัศน์วัดพระธาตุหริภุญไชย ผลักดันให้ลำพูนเป็น “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” (Walkable City)  รณรงค์คนลำพูนใช้ของผลิตในลำพูน และเพิ่มมาตรการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างภาพลักษณ์แห่ง “ความร่มเย็น” พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ สร้างพื้นที่สีเขียว นำสายไฟฟ้าลงดิน ปลดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ออกจากย่านเมืองเก่า
 • ลดการย้ายถิ่น โดยการสร้าง business model  ให้คนร้อนเงิน ร้อนวิชา มีงานทำ ส่งเสริม คนรุ่นใหม่ และ start up ให้ทำงานในลำพูน ไม่ย้ายถิ่นไปทำงานนอกพื้นที่
 • สร้างมูลค่าและคุณค่าให้ผลผลิตลำพูน เช่น ผลักดัน Organic Lamphun แหล่งอาหารปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำแร่ลำพูน กาแฟป่าแป๋ บ้านโฮ่ง ลำพูน ที่มีชื่อเสียง
 • การจัดเทศกาลอาหารเมือง ตลาดผักสด ผลไม้


3.TEMPLE HOUSE LAMPHUN เนื่องจากสิ่งที่เสนอพัฒนาลำพูนนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในสเกลใหญ่ และเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาล สำหรับการดำเนินงานในระดับองค์กรเอกชนขนาดเล็ก จึงนำเสนอแนวคิดเรื่อง การปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นตึกเก่า ใกล้วัดพระธาตุหริภุญไชย ให้กลายเป็น Landmark ใหม่ของลำพูน  โดยปรับปรุงเป็นร้านกาแฟชื่อ TEMPLE HOUSE 
 

จุดเด่นของ TEMPLE HOUSE คือ 

 • การสร้างให้เป็นอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงาน และการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล เช่น พื้นผิวเคาท์เตอร์ชงกาแฟที่ทำมาจากเศษกระดุม ส่วนหลังคาอาคารก็ทำมาจากกล่องนมที่แปรรูปแล้ว
 • คาเฟ่ ชั้นล่าง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และการคงไว้ซึ่งพื้นไม้สักและกรอบหน้าต่าง กาแฟที่เสริฟเป็นกาแฟล้านนา อาหาร และขนมมาจากวัตถุดิบท้องถิ่น
 • ชั้นบน เป็น แกลลอรี่ แสดงผลงานศิลปินท้องถิ่น ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Craft ของท้องถิ่น 
 • พนักงานใน TEMPLE HOUSE เป็นคนลำพูน 

จากการพัฒนาพื้นที่ตึกเก่าให้เป็นคาเฟ่ และ แกลเลอรี่ ปัจจุบัน มีการเริ่มต้นทำธุรกิจโดยคนลำพูนเดินทางกลับถิ่น กลับมาทำธุรกิจในพื้นที่ และในอนาคต อาจจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายประสานงานกัน สร้างสรรค์เมืองลำพูนให้เจริญก้าวหน้า เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของการบรรยายในหัวข้อ Sustainable Tourism  and Eco Design : Experience and Best Practice ในหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (TME3) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 

 
 

เรื่องมาใหม่