ภารกิจด้านการฝึกอบรมในปี 2559

วันที่ 29 ก.พ. 2559 เวลา 12:53 น.
 2310
UploadImage

ภารกิจด้านการฝึกอบรม

เพื่อเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง TAT Academy ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน เอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจการตลาดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลอดจนการตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ รวมถึงสามารถนำทฤษฎีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนการตลาดของ ททท. เป็นการขยายการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการบูรณาการการทำงานระหว่างกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ ททท. และการสร้างความผูกพันระหว่างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

ในปี 2559 จึงได้กำหนดจัดการอบรม / สัมมนาจำนวน 7 ครั้ง คือ

1. อบรม / สัมมนาส่งเสริมการทำตลาดการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในภาคใต้  

2. อบรม / สัมมนาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. อบรม / สัมมนาการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม: Halal Tourism

4. จุดประกายการตลาดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว: สวนผลไม้ 

5. จุดประกายการตลาดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว: ผ้าไทย

6. อบรม / สัมมนาการสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างคุณค่าผ่านการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

7. อบรม / สัมมนาพัฒนาทักษะการนำเสนอทางการตลาดและการขายสำหรับกลุ่ม AEC

เรื่องมาใหม่

  • ภารกิจด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง TAT Academy ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ...