สัมมนาเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "จุดประกายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ"

วันที่ 15 ต.ค. 2561 เวลา 12:04 น.
 2804
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทระดับชาติที่วางรากฐาน การพัฒนาของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาให้คนไทย มีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย ในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหา การทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ในฐานะที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) มีหน้าที่เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) จึงเห็นควรจัดงานสัมมนาเรื่อง “เที่ยวอย่างรับผิดชอบ...เพื่อใคร และอย่างไร”
  ภายใต้โครงการจุดประกายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) เนื่องจาก การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยความสำคัญดังกล่าวนั้นจะสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญ ต่อสิ่งต่างๆ เช่น การเคารพหรือเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวก็จะไม่ทำลายความดั้งเดิม ไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็น การเคารพหรือเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม ของท้องถิ่นนั้นไม่ไปเปลี่ยนแปลง หรือฝืนกฏความเชื่อของชุมชน ตลอดจนเคารพและเห็นคุณค่าระหว่างกันของเพื่อนมนุษย์ เช่น การเคารพในความเป็นเจ้าของบ้านที่ไปเยือน การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว และทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและลดผลกระทบเชิงลบ

 เรื่องมาใหม่