พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 25 ส.ค. 2561 เวลา 15:53 น.
 822

บ่ายวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) ณ ห้อง กมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร     นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร   ผู้ผ่านหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) Tourism Management Program for Executives (TME) รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง จัดขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่อุปทานอย่างครบกระบวนการ โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรม และเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติมุมมองและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ททท. และเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ด้านการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของผู้บริหารระดับสูงเพื่อนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

  UploadImage 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร TME นี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง” ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายส่งผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงานส่งเสริมการบริโภคของภาคครัวเรือนและกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจายรายได้โดยตรงสู่ชุมชน
 

UploadImage

 

    นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การฟังการนำเสนอ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองรองของจังหวัดพะเยาและพัทลุง รวมทั้งการพัฒนาเมืองผ่านของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผู้อบรมมีความชัดเจนและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยืนยัน และพร้อมที่จะนำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้อบรมทุกท่านที่ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน”

 

UploadImage

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลักสูตรนี้ ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเห็นได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒ คนมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  ๓๐ คน ธุรกิจโรงแรมและคมนาคม ๒๔ คน ธุรกิจการจัดการภาคบริการ สินค้าและร้านอาหาร ๑๔ คน ธุรกิจ   ด้านสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษาและกลุ่มสตาร์ทอัพ ๑๒ คน สมาคมการท่องเที่ยว ๖ คน และสื่อมวลชน      ๖ คน ซึ่งหากมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งภายในรุ่นและระหว่างรุ่น จะสามารถสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก ที่จะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม Preferred Destination อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของ ททท. ต่อไปในอนาคต”
 

UploadImage

 

 

ทั้งนี้ หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ททท. ทาง ททท. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ นี้ ให้เป็นที่ยอมรับ     และสามารถสร้างการเชื่อมโยงการทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว   ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นในรุ่นถัดไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๙๔ ต่อ ๔๔๗๖-๗๙
 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
 


เรื่องมาใหม่