ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 13:23 น.
 630
งานส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว กองเผยแพร่ความรู้ ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้รับเกียรติจาก ผอ. บุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และนักเรียน ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 94 ราย จาก 17 โรงเรียน
 
UploadImageUploadImage

ร่วมด้ว
1. นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพิษณุโลก วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หัวข้อ การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าบ้านที่ดี 
2. นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท.
3. นางปัทมา สอนวิทย์ หน.ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท.
4. นายนราธิป อำเที่ยงตรง วิทยากรบรรยายให้ควารูแก่ผู้บริหาร ครู และอาจารย์ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้ฯ
5. นายชาธร โชคภัทระ วิทยากรสอนการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียน

 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

@ โครงการนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ การเรียนรู้เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นการวางรากฐานหลัก (Strength from Within) ให้เติบโตจากภายใน (Local Economy) โดยการพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ( เด็กนักเรียน/ครู) กลางน้ำ (เยาวชน) และปลายน้ำ (ชุมชน/ท้องถิ่น) ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสามารถนำไปพัฒนาได้ในอนาคต สร้างงานสร้างอาพีพต่อไป
 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

เรื่องมาใหม่