ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
TAT ACADEMY
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0 2250 5500 ต่อ 4920-24
tatacademy@tat.or.thการเดินทาง

ทางเรือ คลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออโศก
ทางรถโดยสารประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 556
รถไฟฟ้า MRT ขี้นสถานีเพชรบุรี

กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน